Gå til indhold Gå til navigationsmenuen

Leverings-, montage og betalingsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Samtlige ordrer udføres udelukkende i overensstemmelse og i henhold til følgende leverings-, montage- og betalingsbetingelser. Disse betingelser finder ligeledes anvendelse for enhver fremtidig forretningsforbindelse. Vores leverings-, montage- og betalingsbetingelser gælder alene over for erhvervsdrivende samt offentligretlige organer og selvejede institutioner.

2. Aftaleindgåelse

Såfremt kundens bestilling kvalificeres som tilbud i overensstemmelse med Aftalelovens § 1, er dette tilbud forpligtende for kunden i to uger fra tilbuddets modtagelse. Tilbuddet kan inden for denne acceptfrist accepteres igennem udtrykkelig skriftlig erklæring herom, skriftlig ordrebekræftelse eller ved at opfylde ordren. Ved vores accept af tilbuddet er der indgået en bindende aftale imellem parterne.

3. Levering og ydelse

3.1 Vores tilbud er uforpligtende. Leveringstider meddeles med forbehold for vores leverandørers rettidige og kontraktmæssige leveringer til os. Vi forbeholder os ligeledes uforudsete omstændigheder og forhindringer, navnlig force majeure, statslige foranstaltninger, manglende tilladelser fra det offentlige, strejke og lockouts af enhver art, terrorisme og sabotage. Sådanne forhold udskyder den meddelte leveringstid tilsvarende.

3.2 Der tages forbehold for ændringer i udførelse og materiale ved samme anvendelighed.

3.3 Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at foretage rimelige del-leveringer og fakturering heraf.

4. Priser, leveringsomkostninger

4.1 De ved aftaleindgåelsen gældende priser finder anvendelse. Er prisen på tidspunktet for leveringen steget som følge af ændringer i markedsprisen eller som følge af prisstigninger hos de i ordreopfyldelsen involverede tredjemænd, er denne forhøjede pris gældende. Overstiger denne pris den aftalte pris med 20 % eller mere, er kunden berettiget til at ophæve kontrakten. Denne ret skal gøres gældende straks efter meddelelse om prisstigningen.

4.2 Alle priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms.

4.3 For ordrer på en værdi på mindst 750,– DKK (netto) er der fri levering inden for Danmark. Ved lavere ordreværdi og ved leverancer til udlandet vil fragtomkostninger (emballage, transport og toldformaliteter) blive opkrævet, minimumsfragtgebyret er dog 79,– DKK (netto). For ordrer på udstyr og inventar vil levering, installation og idriftsættelse beregnes særskilt.

4.4 For ordrer vedrørende reparationer beregnes transporttid, transportomkostninger, ventetider og eventuel montage, særskilt.

5. Betaling, debetnota

5.1 Ved forsinket betaling beregnes der renter i henhold til Rentelovens rentesats. Kreditor er ligeledes berettiget til at opkræve et fast kompensationsgebyr på 310,– DKK til dækning af inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling. Dette faste kompensationsgebyr vil blive opkræ vet sammen med tredje rykker. Derudover er vi berettiget til at gøre yderligere omkostninger, der skyldes betalingsmisligholdelsen, gældende.

5.2 Betaling med frigørende virkning kan kun ske til de på vores faktura angivne konti. Vores medarbejdere er ikke berettiget til at modtage kontantbetalinger.

6. Fordringshavermora

6.1 Undlader kunden at modtage den med os aftalte ydelse til den aftalte tid, eller nægter kunden at opfyldelse kan finde sted, er vi berettiget til, efter at have fremsat påkrav med rimelig tillægsfrist, at hæve købet og kræve erstatning for vores tab, der mindst udgør et fast beløb på 15% af den aftale ordresum. Det forbeholdes kunden at bevise, at der ikke er sket skade eller en mindre skade end værdien af den faste sats. I tilfælde af kundens fordringshavermora, hvor vi ikke gør vores ophævelsesadgang eller erstatningsret gældende, er vi berettiget til at kræve betaling for ydelserne inden levering har fundet sted, på tidspunktet for fordringshavermoras indtræden.

6.2 Mindre mangler, der ikke begrænser varens funktionsdygtighed, berettiger ikke kunden til at nægte modtagelse af varerne.

7. Modregning

Kunden er udelukket fra at foretage modregning i vores fordringer, medmindre kundens fordring mod os er ubestridt eller fastslået ved dom.

8. Forsendelse, risikoovergang

8.1 Levering er sket, når varen er overgivet til almindelig forsendelse. Kunden bærer derfor risikoen for forsendelsen.

8.2 Kunden erklærer sig hermed indforstået med, at varer i visse tilfælde leveres direkte fra producenten.

8.3 Såfremt kunden ønsker dette, kan der indgås en transportforsikring på vegne af kunden og for dennes regning.

9. Ejendomsforbehold

9.1 Der tages ejendomsforbehold i varen indtil alle fordringer i henhold til denne vare er betalt til os med frigørende virkning.

9.2 Kunden er forpligtet til at behandle varer solgt under ejendomsforbehold forsvarligt og såfremt varerne ikke er forbrugsvarer, at lade varerne forsikre til nyprisværdi imod brand, vandskade og tyveri. Kundener forpligtet til at lade nødvendige vedligeholdelsesarbejder udføre for egen regning.

10. Planlægning, montage, ibrugtagning

10.1 Udfærdigelse af planer/tegninger vedrørende praksisindretning, maskiners placering og maskiners tilslutning til forsyningsnetværket er ikke en del af vores forpligtelser. Sådanne udarbejdelser af planer/ tegninger faktureres særskilt, såfremt der er indgået en tillægsaftale herom.

10.2 Grundlæggende overtager vi ikke forpligtelserne for den nøglefærdige indretning af en praksis, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Især bygge- og installationsarbejder, der står i sammenhæng med praksisindretningen, såsom etablering og tilslutning af vandtil- og afløb, luft-, elektricitet- og gasledninger, såsom overvågning og rådgivning i forbindelse med disse arbejder, er ikke omfattet at vores ydelser.

10.3 Indretningsgenstande opstilles, monteres og sættes i drift af vores fagpersonale i overensstemmelse med de lovmæssige krav herfor.

10.4 Inden vores opstillingsarbejder eller montage påbegyndes, skal de for arbejdets udførelse nødvendige ydelser og genstande befinde sig på opstillingseller montagestedet, og alle nødvendige arbejder forud herfor skal være så langt i processen, at opstilling eller montage kan begyndes som aftalt og udføres uden afbrydelser. Forsinkes opstillingen, montagen eller ibrugtagningen på grund af omstændigheder der ikke skyldes vores forhold, er kunden forpligtet til at dække omkostningerne for denne ventetid og de hertil knyttede supplerende omkostninger for montagepersonalet. Såfremt vi, selvom de ovennævnte forudsætninger ikke er til stede, på baggrund af kundens udtrykkelige ønske herom, begynder montagen, er vi ikke ansvarlige for eventuelle skader ved de af tredjemand leverede genstande eller for andre tab, xD-1390-GL-20.09.18 LMZ-DK som skulle opstå for kunden, som ikke skyldes culpøs adfærd fra vores side.

10.5 Kunden er bekendt med, at der ved tilslutning af en ny maskine til et allerede bestående it-netværk, kan forekomme tekniske problemer på grund af ikke på forhånd kalkulerebare sammenhænge i systemet. Sådanne tekniske problemer ved tilslutning til et it-netværk kan ikke forudses. Vi hæfter ikke for sådanne forstyrrelser.

11. Service og vedligeholdelse

11.1 Såfremt dele af maskiner i forbindelse med vedligeholdelse, reparationer eller øvrige ydelser efter den nyeste teknik skal udskiftes, anvender vi grundlæggende fabriksnye dele.

11.2 For at kunne udføre arbejderne hurtigst muligt og effektivt, er vi henvist til kundens samarbejde. Kunden har derfor følgende samarbejdsforpligtelser: Kunden skal sørge for, at der på stedet for vedligeholdelsen, reparationen hhv. andre services, rettidigt er truffet alle forudsætninger, der er nødvendige for, at ydelsen kan udføres uden forsinkelse og under rimelige arbejdsforhold. Kunden skal i denne forbindelse særligt sikre: • Fri adgang til stedet for vedligeholdelsen, reparationen og øvrigeservices. • At en kontaktperson, der kan informere os omkring forstyrrelserne m.v., er til stede imens vedligeholdelsen, reparationen samt andre services udføres. • Ved meddelelse om forstyrrelser, aftale om vedligeholdelsestider og aftaler for øvrige services skal vi efter aftale have detaljerede informationer vedrørende maskinens tilstand, således at tid- og materialeindsats kan planlægges.

12. Garanti

12.1 For fabriksnye varer eller ydelser tilsikrer vi, at de leverede varer ved risikoens overgang ikke er behæftet med mangler, samt at de er i besiddelse af alle tilsikrede og/eller aftalte egenskaber. Mangelbeføjelser skal gøres gældende inden for 12 måneder efter leveringstidspunktet. Er varerne behæftet med mangler, forbeholder vi os retten til at afhjælpe disse mangler eller foretage omlevering. Kunden kan kun ophæve købekontrakten eller kræve et forholdsmæssigt afslag, såfremt reparation eller omlevering ikke længere er mulig.

12.2 Kunden er forpligtet til straks efter levering, og i det omfang dette er almindeligt inden for branchen, at undersøge om varen er behæftet med åbenbare mangler eller transportskader, og reklamere disse inden for seks hverdage. Sker sådan reklamation ikke inden for seks hverdage, anses varen for leveret mangelfrit og fyldestgørende, medmindre der er tale om skjulte mangler, som ikke kunne konstateres ved den almindelige undersøgelse.

12.3 Driftsbetingede forringelser og almindelig slid og ælde af de leverede varer, især af sliddele, er ikke omfattet af vores mangelansvar. Mangelbeføjelser er derudover udelukket i forhold til mangler, der skyldes forkert brug af varen, betjeningsfejl og kundens uagtsomme omgang med varen. Desuden kan mangelbeføjelser ikke gøres gældende, såfremt der uden forudgående aftale med os er sket indgreb i varen, især reparationer udført af tredjemand, brug/indbygning af tredjemands dele eller tilslutning af forkert eller fejlbehæftede programmer, software og/ eller forarbejdningsdata. Det samme gælder for varer, hvoraf serienummer, typebetegnelse eller lignende er fjernet eller gjort ulæselig. Kan kunden bevise, at manglerne ikke skyldes disse omstændigheder, finder ansvarsbegrænsningen ikke anvendelse.

12.4 Vi giver ingen garantier, forbeholdt særskilte individuelle aftaler. Uafhængig af dette, indtræder kunden i fuldt omfang – så vidt dette er tilladt – i de garantier vores producenter meddeler os. Vi indestår ikke for disse garantier eller tilsikringer. Såfremt vi efter aftale med kunden udfører ydelser i forbindelse med disse overdragede garantier eller tilsikringer, skal dette ske for kundens regning. Kundens eventuelle erstatningskrav mod producenten berøres ikke heraf. Vi overtager ingen hæftelse i denne forbindelse.

12.5 For brugte varer er ethvert mangelansvar udelukket. Dette gælder ikke for nyistandsatte kvalitetssikrede varer, der kan ligestilles med fabriksnye varer. For disse varer kan kunden gøre mangelbeføjelser gældende i overensstemmelse med punkt 12.1 til 12.4 inden for 6 måneder fra leveringstidspunktet.

12.6 Såfremt den af os leverede ydelse er bestemt til dataforarbejdelse, er kunden forpligtet til regelmæssigt, mindst dagligt, at sikre data i overensstemmelse med det til enhver tid forpligtende efter teknikkens stand. Vores hæftelse for tab af disse data, er begrænset til at udgøre den rimelige omkostning for fremstillingen af disse mistede data af en tilsvarende datasikring.

12.7 Mangelbeføjelser, der rækker ud over de ovennævnte bestemmelser, også med henblik på følgeskader, er udelukket.

12.8 De nævnte ansvarsfraskrivelser finder ikke anvendelse, såfremt erstatning for mangler eller følgeskader kan gøres gældende ifald disse skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side, eller erstatning vedrører culpøs skade på liv, krop eller helbred.

13. Tilbagelevering af forbrugsmaterialer

Kunden er berettiget til at tilbagelevere forbrugsmaterialer leveret igennem os inden for 14 dage efter levering har fundet sted, men kun såfremt varen er i original emballage, ikke påtegnet eller påklistret, er ubenyttet og i samme stand og mængde som ved modtagelsen. "Skaffevarer", særfremstillinger,  lægemidler og sterile varer er udelukket fra  tilbagelevering.

14. Hæftelse

For skader, der ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, hæfter vi ikke. Denne hæftelsesudelukkelse gælder ikke for personskader på kunden, som skade på livet, kroppen eller helbredet. Vi er alene ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele i henhold til bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Vi fraskriver os ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed hæfter vi ikke for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

15. Øvrige forhold

Der består ingen biaftaler.

16. Opfyldelsessted og værneting

16.1 Opfyldelsessted er Pluradents domicil i Danmark.

16.2 Samtlige nuværende og fremtidige tvister i forretningsforbindelsen med forretningsdrivende, offentligretlige juridiske personer eller offentlige selvejende institutioner skal afgøres ved Pluradents hjemting som rette værneting.

16.3 Samme værneting gælder, såfremt en kunde ikke har et alment værneting i Danmark, eller efter kontraktindgåelse flytter sit hjemsted eller sædvanlige opholdssted ud af landet, eller hvis hjemsted eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for sagsanlæggelse.

Pluradent Dental Bauer GmbH
Ørstedvej 23 • DK-6630 Rødding
tel. 7344 0500 • fax 7344 0510
CVR: 27912265

Stand: 15. september 2022